Lời Chúc Mừng Phục Sinh 2020

Lm Giuse Trần Ngọc Tân

(Chủ tịch Tuyên Úy Đoàn Úc Châu &

Điều hợp viên của Ban Tuyên Úy Việt Nam Melbourne)