BÉ ĐÁNH VẦN O

Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

o tròn như quả trứng gà.

ô thì đội mũ, ơ thời thêm râu.

(bdhv)