CÁI CÒ LẺ BẠN

Ảnh của Đặng Đức Cương

Chim ôi lẻ bạn xa bầy

Buồn chăng chim hỡi những ngày lẻ loi?

(Trích thơ của Đỗ Kim Vũ)