BẾN TRĂNG

Ảnh của Đặng Đức Cương

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay

(Trích thơ của Hàn Mặc Tử)