75. Tu đức tiến tới bao nhiêu, thì nhìn toàn bộ chí hướng của chúng ta như thế nào; ai muốn tiến bộ lâu dài thì phải nổ lực phấn chấn.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info