Vatican: Toàn văn bức thư trả lời lên Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giám Mục

Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re
Tổng Trưởng Bộ Giám Mục

Kính Thưa Ðức Hồng Y,


Cám ơn rất nhiều đến lá thư của Hồng Y ngày 14/10/2002, qua đó Hồng Y truyền đạt đến tôi trả lời của Tòa Thánh đến sự thỉnh cầu chuẩn Y của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo tại Hoa Kỳ cho Những Nguyên Tắc được chấp thuận trong Tổng Hội Nghị tại Dallas, Texas ngày 14/6/2002. Các Giám Mục Hoa Kỳ hết lòng biết ơn đến Tòa Thánh, cả đến sự quan tâm người anh em được tỏ ra cho Giáo Hội Hoa Kỳ trong thời điểm khó khăn này và rộng lượng cứu xét đến lời thỉnh cầu của chúng tôi.

Xét đến những vấn đề mà Hồng Y đưa ra trong bức thư của Ngài gởi đến tôi, liên quan đến con đường tốt đẹp nhất để chúng tôi đeo đuổi một cách hữu hiệu cho việc chuẩn y Những Qui Tắc. Thay mặc Hội Ðồng Giám Mục tôi vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Tòa Thánh, để thiết lập một Ủy Ban Hỗn Hợp hầu suy tư xa hơn nữa và duyệt xét lại những khía cạnh chắc chắn cho bản Hiến Chương được chấp thuận bởi các Giám Mục tại Dallas và những Nguyên Tắc được đề nghị lên Tòa Thánh xin cbuẩn y. Tôi ước mong trong một tương lai rất gần, sẽ báo các tên của bốn Thành Viên trong Hội Ðồng chúng tôi lên Ðức Hồng Y, để cùng với bốn vị đại diện từ các Cơ Quan của Tòa Thánh có thẩm quyền trực tiếp trước chúng tôi.

Thưa Ðức Hồng Y, cá nhân tôi biết ơn đến Hồng Y, vì quá ân cần đến Hội Ðồng chúng tôi, và tôi tiếp tục quý mến và cầu mong đến ngài những gì tốt đẹp nhất.

Thân ái trong Ðức Kitô

Ðức Giám Mục Wilton D. Gregory
Giám Mục Belleville
Chủ Tịch
15 tháng Mười 2002