3. ĐỀU LÀ HỌ VƯƠNG
Đời nhà Đường, Thương châu ở huyện Nam Bì, Quách Vụ Tịnh là trợ lý huyện trưởng lần đầu lên văn phòng huyện, hỏi một thuộc sứ tên là Vưong Khánh:
- “Mày họ gì ?”
Trả lời:
- “Họ Vương”.
Nói xong Vương Khánh bỏ đi.
Một lúc sau Vương Khánh lại đến, Quách Vụ Tịnh lại hỏi:
- “Mày họ gì ?”
Lại nghe trả lời:
- “Họ Vương”.
Quách Vụ Tịnh rất kinh ngạc, ngớ người rất lâu, nhìn kỷ Vương Khánh rồi nói:
- “Hê, thuộc sứ của huyện Nam Bì đều là họ Vương cả hay sao ?”
(Ngũ tạp tô)

Suy tư 3:
Có người nghe qua tên của ai là nhớ mãi, nhưng cũng có người không hề để ý đến tên của người khác, đó là chuyện thường xảy ra trong cuộc sống hôm nay của con người.
Tên, có một ý nghĩa rất đặc biệt và có thể nói nó gắn liền với một con người.
Người Trung Hoa đặt tên cho con mình rất có ý có tứ và thường có một ý nghĩa rất tốt lành, với một mong ước là con mình sau này cũng giống như cái tên của nó vậy.
Tên gọi Giê-su nghĩa là Đấng Cứu Chuộc; danh hiệu Ki-tô của Đức Chúa Giê-su có nghĩa là Đấng được xức dầu; cứu chuộc và xức dầu để trở nên nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại, và trở thành Trưởng Tử của những kẻ tin.
Tên gọi Ki-tô hữu cũng có một ý nghĩa rất to lớn và tích cực. Ý nghĩa to lớn vì nó là danh hiệu của Đức Chúa Giê-su được trao ban cho chúng ta ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, để chúng ta được Ngài làm gia nghiệp đời mình; tích cực vì đây là một cái tên làm cho chúng ta sống đẹp với Chúa và với mọi người hơn, sống bằng danh hiệu Ki-tô hữu của mình với niềm xác tín sâu xa...
Người ta có thể không nhớ đến tên của chúng ta, nhưng họ không bao giờ quên được danh hiệu Ki-tô hữu nơi chúng ta, bởi vì không ai quên người đã vì mình mà phục vụ và có khi hy sinh mạng sống, cũng có nghĩa là nói: khi chúng ta vì danh Đức Chúa Ki-tô mà giúp đỡ, phục vụ một ai đó, thì suốt đời họ sẽ nhớ đến chúng ta là những người Ki-tô hữu, vì anh em mà phục vụ...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info