50. Toàn Hy Sinh là để bồi dưỡng nhân cách cao thượng của tôi, để thánh sủng đề bạt tôi, để tôi hợp với giáo huấn của Phúc Âm, đó chính là đời sống tu đức.

(Cha Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info