1. TRỪNG PHẠT NHƯ THẾ NÀY
Lý Đới Nhân bình thường rất ghét ăn thịt và tóp mỡ.
Một hôm, nhìn thấy hai tên lính tuỳ tùng đột nhiên đánh nhau nên nổi giận sai người chạy mau vào nhà bếp lấy thịt và bánh ra phạt hai tên đánh nhau ăn mau lập tức và cảnh cáo, nói:
- “Lần sau còn đánh nhau, thì nhất định phải thêm tóp mỡ vào trong thịt để phạt chúng mày !”
(Ngũ tạp tổ)

Suy tư 1:
Không phải ai cũng ghét ăn thịt và tóp mỡ như mình để rồi phạt họ ăn, cái đó gọi là suy bụng ta ra bụng người. Hai tên tùy tùng chắc chắn là rất ít khi được ăn thịt hoặc tóp mỡ, bây giờ vì đánh nhau mà được ăn thịt và tóp mỡ thì chắc chắn sẽ vui vẻ mà đánh nhau dài dài...
Ma quỷ chưa bao giờ trừng phạt ai làm việc xấu, ma quỷ cũng chưa bao giờ thưởng công cho những người làm việc lành.
Người Ki-tô hữu là những người được diễm phúc hơn những người khác vì họ đã được nếm trước bánh thiên thần –Mình Máu Thánh Đức Chúa Giê-su- ngay tại trần gian này, họ cũng được diễm phúc nghe Lời hằng sống của Chúa đang khi còn ở thế gian này, bởi vì Mình Máu thánh Chúa thì nuôi dưỡng linh hồn và Lời Chúa thì củng cố đức tin cho chính người Ki-tô hữu, là lương thực nhiệm mầu mà Đức Chúa Giê-su đã vì yêu thương mà để lại cho Giáo Hội của Ngài cho đến ngày tận thế.
Hai tên lính bị phạt nhưng hóa ra là được thưởng vì sự “suy bụng ta ra bụng người” của ông quan; chúng ta cũng là những người tội lỗi đáng bị phạt; Đức Chúa Giê-su đã vì yêu thương mà ban cho chúng ta lương thực hằng sống là chính Mình và Máu của Ngài, để nhờ đó mà chúng ta được sự sống thần thiêng với Ngài ngay tại trần gian này.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info