49. Toàn Hy Sinh là đánh ngã tôi, đó là cách giải thích tuyệt vời nhất, là đánh con người sa đọa của tôi…

(Cha Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info