42. Người không thu giữ là người không thành tâm cầu nguyện, nên càng không thể nên thánh.

(Thánh Richardius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info