40. “Thật yêu người” là trung tâm của tinh thần tu đức. “Toàn hy sinh” là điều kiện. “Luôn vui vẻ” là hiệu quả.

(Cha Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info