39. Ba chữ của bí quyết tinh thần tu đức: “Toàn, Thật, Luôn”, chính là: Toàn hy sinh, Thật yêu người, Luôn vui vẻ.

(Cha Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info