31. Con người ta nếu nhìn thấu triệt sự việc, phán đoán hợp lý, dù cho có gặp nghịch cảnh, thì không những không nên thất vọng ưu sầu, mà phản ứng cách vui vẻ cảm tạ.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info