30. Con người ta nếu không chuyên việc tu sửa nội tâm, tạ tuyệt vạn vật, kết hợp thâm sâu với Thiên Chúa, thì học vấn và tất cả công việc của họ hoàn toàn không có gì gọi là chuyện to lớn.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info