23. Nghĩa đức với bình an là tương quan với nhau, nếu muốn bình an thì trước hết phải thực hành nghĩa đức.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info