13. Vàng thật thì không sợ lửa, càng luyện càng tinh, vàng giả thì không chịu được lửa.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info