11. Người có tu đức giống như thuyền đi ngược giòng, nếu họ không ra sức chống chèo, thì sẽ bị đi xuống.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info