5. Lúc nào con nói đủ rồi thì lúc đó con sẽ bị thương vong.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info