Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam TGP Los Angeles. Tĩnh Tâm Mùa Chay, Chúa Nhật ngày 11/ 3/ 2018 tại St. Joseph Retreat Center Alhambra, CA