Xin mời vào Trang Ảnh Nghệ Thuật dịa chỉ mới:

www.vietcatholicnews.com/vietcatholic/phoyoart

TRĂNG TRÊN CÀNH LIỄU (FULL MOON)

nh của Đặng Đức Cường, Sacramento, California..

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu,

Đợi gió đông về để lả lơi

Hoa lá ngây tình không muốn động

Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. .. 

(Trích bài thơ Bẽn Lẽn của Hàn Mặc Tử)