17. Con người tặng cho Thiên Chúa quang vinh lớn nhất, đó chính là cầu nguyện.

(Thánh Julian Maunoir)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info