26. LỜI CAN NGĂN KHÉO
Giữa năm Vĩnh Huy đời nhà Đường, đại phu gián nghị là Cốc Na Luật cùng với vua Cao Tông đi săn ngoài thành, trên đường đi thì bị mưa nên dừng lại, Cao Tông hỏi:
- “Dùng cách nào để có thể làm cho áo mưa không dính một chút nước mưa ?”
Cốc Na Luật nói:
- “Bẩm có ạ ! Dùng ngói che lên thì không bị ứơt !”
Lời nói đầy hàm ý là để khuyên Cao Tông ở nhà mà chăm lo việc triều chính đừng đi săn nữa. Vua Cao Tông hiểu được ý nghĩa, khen thưởng cho Cốc Na Luật hai trăm xấp tơ lụa.
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 26:
Trong cuộc sống không ai mà không có sai lầm: sai lầm trong lời nói, sai lầm trong hành động, sai lầm trong tư tưởng, tất cả những sai lầm này –xét cho cùng- cũng chỉ là những sai lầm “phổ thông” không có gì đáng sợ, bởi vì nó thuộc phạm vi “yếu đuối” của con người.
Cái sai lầm đáng sợ chính là biết mình sai mà không sửa đổi, biết mình sai mà không nghe lời người khuyên bảo hoặc lời can ngăn của người khác, đây không còn thuộc phạm vi “yếu đuối” nữa, mà là thuộc bản chất “kiêu ngạo cố hữu” của mình.
Một nhà vua anh minh là người biết nghe lời can gián của cận thần, một bề trên sáng suốt là người biết lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng một vị thánh là người vui vẻ và khiêm tốn nhận ra cái sai của mình để mà sửa đổi khi người khác chỉ cho.
Có rất nhiều người biết nghe lời can gián, nhưng cũng có rất ít người thật lòng khiêm tốn sửa đổi khuyết điểm của mình khi nghe lời can gián của người khác.
Nên thánh là ở đó vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net /nhantai
http://nhantai.info