BƯỚC MẸ NGHÌN NĂM IN DẤU
(Tặng những ai lặp lại lời cam kết thánh hiến hôm nay : Lễ Mẹ Dâng Mình – 21.11)

Ôi, Mẹ thật là may mắn,
Tuổi đời vừa chớm lên ba,
Đã được đi về Đền Thánh,
Dâng mình thánh hiến cho Cha.

Mẹ có song thân thánh đức,
Tổ phụ Gioa-kim Anna,
Thuộc dòng tuyển dân Giao ước,
Nghìn năm thắm đượm Lời Cha.

Lớn lên giữa Đền thánh Chúa,
Mẹ thường xuyên gặp Chúa Trời.
Lao động, nguyện cầu, ca múa…
Mẹ tìm Thánh ý mọi nơi.

Cuổi nẻo chân trời cứu độ,
Hừng Đông Mẹ đã lên rồi.
Trắng đêm ngọn đèn vẫn tỏ,
Sẵn sàng Mẹ đón Tin Vui.

Bước Mẹ nghìn năm in dấu,
Cho ai chọn “nẻo dâng mình”.
“Bến Chúa” thuyền ai ghé đậu,
Trọn lời khấn nhỏ hy sinh.

Bên cạnh đời con Mẹ nhé,
Mỗi ngày từng bước đi lên.
Cầm tay dắt dìu nhỏ nhẹ,
Đời con dệt “khúc lên đền”.

Sơn ca Linh
21/11/2017