13. BÙA TRỪ MUỖI
Có một đạo sĩ nọ nói mình có thể vẽ bùa để trừ muỗi. Có người liền đem tiền đi mời ông ta làm bùa và kết quả là muỗi vẫn không bị giết.
Người ấy bèn chất vấn đạo sĩ, đạo sĩ hỏi:
- “Anh đem bùa dán ở chỗ nào ?”
Trả lời:
- “Dán ở trên tường”.
Đạo sĩ liền trách:
- “Tôi nói mà không linh sao, anh phải đem bùa dán trên cái mùng mới có hiệu quả chứ !”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 13:
Có những người Ki-tô hữu coi nước thánh (để trong nhà thờ) như là “nước bùa” đuổi ma quỷ, cho nên họ đến nhà thờ làm đủ mọi thứ dấu thánh giá, họ lấy nước thánh bôi lên miệng, lên mắt, lên chỗ đau trong thân thể để được khỏi bệnh, nhưng bệnh vẫn cứ không hết, đau vẫn cứ đau, thế là họ chửi toáng cả lên...
Nước thánh là một loại nước đã được linh mục làm phép nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, cho nên nó rất có hiệu nghiệm để đuổi trừ ma quỷ và những ác thần của nó, nhưng phải sử dụng nó với một đức tin tinh tuyền, tinh tuyền có nghĩa là với lòng khiêm tốn và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải dùng nó như là...bùa phép dị đoan.
Phải xức nó ở trong tâm hồn chứ không phải trên chỗ đau, phải xức nó trên lời nói và việc làm phù hợp với tinh thần của Phúc Âm của mình, chứ không phải làm qua loa dấu thánh giá như...pháp sư vẽ bùa.
Ma quỷ rất sợ nước thánh, nhưng nó cũng coi thường những người sử dụng nước thánh như kiểu vẽ bùa, tức là làm Dấu Thánh Giá cách chiếu lệ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info