46. Lời cầu nguyện phải gọn gàng, ngoại trừ nó được cảm hóa và sự kêu mời của thánh sủng thì mới kéo dài.

(Thánh Benedict)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info