43. Chuyên cần cầu nguyện là thực hành Phúc Âm.

(Thánh Aloysius Gonzaga)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách n gôn thần học tu đức"

------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info