7. THẦY THUỐC VÀ TÊN NÔ BỘC
Có một tên lang băm đã nhiều lần làm hại bệnh nhân, tên nô bộc của hắn ta bắt đầu từ lúc đó đã chán ghét mỗi khi chủ nhân đến, thế là nó chỉ muốn chơi đùa chứ không thèm nghe mệnh lệnh của tên lang băm.
Tên thầy thuốc chưởi mắng:
- “Ta bảo mày chết ! Ta bảo mày chết !”
Tên nô bộc khoan thai cười nói:
- “Không uống thuốc của ông thì sao lại có thể tuỳ tiện mà chết chứ ?”
(Giải Uẩn thiên)

Suy tư 7:
Khi một người đã mất uy tín thì lời nói của họ không còn “nặng ký” nữa, nếu là người có chức quyền thì lời nói của họ chỉ được nghe một cách miễn cưỡng mà thôi.
Không có gì có thể làm cho một linh mục mất uy tín, bởi vì ngài không tham danh, không tham tiền và không tham sắc, bởi vì ngài đã học được nơi Thánh Thể sự từ bỏ chính mình để trở nên tấm bánh thơm ngon cho mọi người ăn.
Nhưng một linh mục có thể làm mất uy tín của mình khi ngài bon chen tìm lại cho mình những cái mà mình đã từ bỏ, bởi vì khi chưa từ bỏ chính mình thì dần dần sẽ tìm lại những gì mình đã từ bỏ trước đó.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info