Giới giáo sĩ trong Giáo Hội đã có một lầm lẫn rất lớn lao do những cội rễ rất xa xưa và những nạn nhân là “dân chúng thấp hèn và nghèo khổ”: không phải là ngẩu nhiên mà Chúa Kitô đã nói, sự việc đó cũng đang xẩy ra hôm nay đối với những “giới trí thức về tôn giáo” mà Chúa nói là những kẻ tội lỗi và đĩ điếm sẽ vào nước Thiên Đàng trước họ. Đó thực sự là một cuộc khám xét lại lương tâm mà Đức Giáo Hoàng đề ra trong bài giảng trong thánh lễ ngày 13 tháng 12 tại Nhà Nguyện thánh Mát Ta.

Nhắc lại đoạn Phúc Âm của thánh Ma thêu (21,28-32). Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh khi Chúa nói với các thầy cả thượng tế và các bô lão, là những người có quyền hành, quyền xét xử, quyền luân lý và quyền tín ngưỡng: mọi thứ quyền hành”. Họ là các thầy cả và các cấp chỉ huy.”
Những người này, Đức Phan xi cô giải thích,”đã lạm dụng quyền hành, đến độ gian ác đối với dân chúng, bằng cách lạm dụng lề luật”. Nhưng hãy coi chừng, đó là luật không có căn cơ: họ đã quên đi điều luật mà Thiên Chúa đã ban cho tổ phụ Abraham :hãy bước đi dưới sự hiện diện của ta và luôn luôn ngay chính”.

Lại nữa, Đức Giáo Hoàng tiếp tục,”họ không có trí nhớ, vì họ quên đi mười điều răn của Mai sen”. Ngài đã dạy cho họ những điều răn này, mà họ từ đó họ thêm vào nhiều lề luật thông thái, tiến bộ, chi tiết và quên đi điều răn của Mai sen”. Chúa Giê su là nạn nhân của họ, nhưng những nạn nhân hằng ngày là dân chúng thấp hèn và nghèo khổ.

Chúa Giê su phán cùng họ :vấn đề không phải là ứng dụng hoàn hảo lề luật, vấn đề là làm sao cho họ hoán cải”. Nhắc tới Tin Mừng của thánh Mát thêu. Đức Giáo Hoàng nói đến trường hợp thứ nhất của hai người con được người cha sai đi ra vườn nho làm việc: lúc đầu cả hai đều từ chối, “nhưng sau cùng người con thứ nhất đã hối hận và đi ra vườn nho”.Thật vậy, các nhà cầm quyền không biết hối hận là gì? Bởi vì họ cảm thấy họ là hoàn hảo: “Tôi cám ơn Chúa bởi vì tôi không như những kẻ khác cũng không giống như người đang cầu nguyện đàng kia”. Nếu như,”họ không khoe khoang, cao ngạo,tự phụ và khi đó nạn nhân của họ là dân chúng”, đang là nạn nhân của những bất công, và những người thấp kém và nghèo khổ cảm thấy bị hạng người này kết án và lạm dụng”.

Còn tệ hại hơn nữa là “những người thấp kém và nghèo đói này còn bị hât hủi lánh xa”.Chắc chắn, họ sẽ nói với tôi:”Cám ơn Chúa, đó là những sự việc trong quá khứ”. Không phải các bạn ạ, hôm nay vẫn còn xẩy ra trong Giáo Hội. Và gây ra không biết bao là điều phiền toái”.
Đúng vậy, đang có tinh thần bè phái của giáo sĩ trong Giáo Hội, mà chúng ta cảm thấy:các giáo sĩ cảm thấy họ là thành phần bề trên, họ xa lánh dân chúng và họ luôn thường nói rằng: điều đó là như vậy, và các ngươi hãy lui ra!”. Lề lối đó tạo ra:”khi giới giáo sĩ không có thì giờ để lắng nghe người đang chịu đâu khổ, người nghèo đói, người bệnh tật, kẻ tù tội: điều xấu xa của giới giáo sĩ thật là tệ hại, đo là sự lặp lại sự tệ hại trong quá khứ”.Nhưng những nạn nhân vẫn là dân chúng nghèo khổ thấp kém, họ đang mong chờ nơi Chúa Kitô”.

Đức Giáo Hoàng kêt luận là Chúa Cha luôn tìm cách gần gũi chúng ta, Chúa Cha đã gởi Đúc Chúa Con đến. Chúng ta chờ đợi, chờ đợi trong niềm hân hoan. Chúa đã đến không phải cho đám người này lợi dụng: Chúa Con đến với những kẻ bệnh tật, người nghèo khổ, kẻ bị loại bỏ, với kẻ tội lỗi và thật là khó chịu – những đĩ điếm”. Nhưng hôm nay Chúa Giê su cũng nói với tất cả chúng ta ngay cả đến những hàng giáo sĩ:”Những người tội lỗi và những đĩ điếm sẽ vào Nước Thiên Đàng trước các ngươi”.