Ông Greg Burke, Giám đốc Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 24 tháng 3 năm 2017 sẽ tiếp các vị nguyên thủ quốc gia và chính phủ của các quốc gia trong Liên Minh Châu Âu

Các nhà lãnh đạo Âu Châu đến Rome để kỷ niệm lần thứ 60 ngày ký Hiệp Uớc Rome, đặt căn bản cho việc thành lập tổ chức Cộng Đồng Kinh tế châu Âu,và Tổ Chức Liên Minh Âu Châu gọi tắt là EU.