Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới: Đói cơm bánh, đói khát Thiên Chúa

Roma, ngày 24710/2004 (Fides) - “Đói cơm bánh, đói khát Thiên Chúa“: đó là chủ đề được chọn cho Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới tại Ý vào ngày 24/10 vừa qua. Đây cũng là ý lực chỉ đạo và hướng dẫn cho tất cả các sáng kiến và các hoạt động của các Hội Thiện Nguyện Giáo Hoàng nhắm đạt được trong năm 2004-2005.

Sứ điệp kết thúc Hội Nghị Truyền Giáo Quốc Gia lần thứ III đã nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ có thể thành công phúc âm hóa trong hiệp thông, để công cuộc truyền giáo “tới các dân tộc“ („ad gentes“) không nguyên chỉ là công việc dành riêng cho các người có trách nhiệm phải quan tâm, nhưng trái lại sẽ trở thành tâm điểm của họat động của toàn giáo hội“.

Quả thật, đức bác ái là một hồng ân: đó không nguyên chỉ là việc bố thí, nhưng là trao ban chính mình và chia sẻ những của cải. Nhờ những hoa trái của lòng bác ái, Hội Truyền Giảng Phúc Âm ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ, ở Châu Đại Dương và ngay cả ở châu Âu, nhất là Đông Âu, có thể bảo trợ cho 5000 dự án để giúp đỡ các giáo hội trẻ phát triển và trợ giúp tất cả các dân tộc trở thành gia đình của Chúa.

Giáo dân và các giáo phận ở Ý trong năm 2003 đã đóng góp một cách quảng đại cho các quỹ truyền giáo của Giáo Hội:

10.973.217,10 euros góp cho các quỹ truyền giáo

51.658,06 euros góp cho các giáo lý viên.

2.787.566,89 euros góp cho Hội Thánh Phêrô

2.604.965,17 euros góp cho quỹ của Hội Truyền Giáo Thiếu Nhi.

“Đói cơm bánh, đói khát Thiên Chúa“, đề tài này quả thực là một thách thức và là một dự án cho hết thẩy mọi người ngay từ những ngày đầu của Năm Thánh Thể. Theo Đức Cha Giuseppe Andreozzi, giám đốc của Hội Thiện Nguyện Giáo Hoàng : « Đây là một đề tài và một thế đặc biệt để nhắc nhở rằng : quanh Chúa Giêsu Thánh Thể, Giáo hội phải tiếp tục đặc tính về bí tích cứu độ muôn dân của mình ».

Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới quả thực là một dịp đặc biệt để cùng hiệp thông với hơn 1000 giáo hội trên khắp thế giới, từ Darfour tới Colombie, từ Nam Phi tới Sri Lanka, từ Nhật Bản tới Caraibes, từ Úc Đại Lợi đến Géorgie, từ Irak tới các cộng đoàn nhỏ bé nhất của nước chúng ta, đây quả là dịp để hiệp thông trọn vẹn.