ĐÊM GIÁNG SIMH
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Đêm Giáng Sinh,
đêm đó hài nhi hạ sinh
và thân mẫu đặt ngài nằm trong máng cỏ,
đêm đó đêm nghèo nàn!
đêm đó đêm cực thánh!
(NTT).