Ủy ban thường trực của Thượng Hội Đồng Giám Mục đã có cuộc họp tại Rome vào tuần này, để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới sẽ đươc tổ chức vào tháng 10 năm 2018 với chủ đề "thanh niên, đức tin, và việc phân định ơn gọi."

Tại cuộc họp kéo dài hai ngày, 21 và 22/11, Ban Tài Liệu Làm Việc sửa đổi các đề xuất về tài liệu chuẩn bị đã được dự thảo bởi văn phòng của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Các tài lịê trong đó bao gồm một bảng câu hỏi-sẽ được lưu hành trong số các giám mục trên thế giới để lấy ý kiến của các ngài trước khi được đúc kết vào tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng.