India: Hôm 28-11-2003, Hội đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ (CBCI) đã đưa ra lời kêu gọi đến toàn bộ cử tri của 4 bang của Ấn Độ (Delhi, Rajastan, Maddhya Pradesh và Cattisgarh), nơi có 93 triệu công dân sẽ bầu cử vào thứ Hai 01-12-2003. Các Giám Mục nhấn mạnh rằng người dân là thành tố ‘quan trọng nhất’ trong nền dân chủ và trong việc chọn lựa các đại diện cho họ. Đức Cha Percival Fernandez, Tổng Thư ký của CBCI tuyên bố:

“Chúng tôi cần người dân bảo vệ và thăng tiến giá trị của nhân loại, các giá trị của gia đình, các quyền con người và đóng góp vào sự tiến bộ của đất nước”. Những người được kêu mời thực thi ‘các dịch vụ công’ phải “chính trực và hết sức tôn trọng tất cả các quyền của mọi người, bảo vệ Hiến pháp Ấn Độ”. Các Giám Mục Ấn độ mời gọi các cử tri đừng xa lánh cuộc bầu cử và thực hiện quyền bỏ phiếu của họ và CBCI cũng tuyên bố rằng không tham gia bỏ phiếu là từ bỏ trách nhiệm công dân của mỗi người công dân tốt.