Số Tên Địa chỉ Quốc gia Số tiền
122 CGVN St Anthony – Fr. Austin Dorian San Gabriel, CA 91776 USA $993.00
121 Hoa Ban Quan Huntington Beach, CA 92647 USA $50.00
120 Thang Quang Le Niles, IL 60714 USA $200.00
119 Giáo dân Gx Thánh Lê V Phụng (Cha Tân) Baton Rouge USA $200.00
118 Giáo dân Gx Thánh Antôn (Cha Tân) Baton Rouge USA $300.00
117 John Pham Duc Thanh Columbia, MN 55421 USA $100.00
116 Joseph K Nguyen Aurora, CO 80013 USA $100.00
115 An T Le San Diego, CA 92121 USA $100.00
114 Nghi Duc Vu San José, CA 95132 USA $100.00
113 Thanh T Bui Phoenix, Az 85027 USA $50.00
112 Thanh V Tran Norcross, GA 30071 USA $30.00