CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hiệp thông với Cộng đồng Dân Chúa của Tổng Giáo Phận Melbourne,
dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Dân Chúa vị Tân Giám Mục Việt Nam đầu tiên tại Úc:
Ðức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, OFM.

Tiểu Sử Ðức Tân Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, OFM.
- Sinh ngày 3.12.1961 tại Ðồng Nai, Việt Nam.
- 1981: tỵ nạn tại úc Ðại Lợi.
- 1983: Gia nhập Dòng Phanxico.
- 1988: Cử Nhân Thần Học tại Melbourne College of Divinity.
- 1990-1992: Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Springvale.
- 1992-1994: Du học về Tu Ðức và Kitô Học tại Học Viện Seraphicum Roma.
- 1994-1998: Giám Ðốc Thỉnh Sinh tại Úc Ðại Lợi.
- 1999-2002: Chính Xứ tại Giáo Xứ Kellyville, Tiểu Bang NSW Giáo Phận Parramatta.
- 2002-2008: Chính Xứ tại Giáo Xứ Springvale.
- 1995-2005: Tổng Thủ Quyền (Custodial Vicar) Dòng Phanxicô Úc.
- 2005-2008: Giám Tỉnh Dòng Phanxicô.
- 2005-2008: Chủ Tịch Hội Dòng Phanxicô tại Châu Á - Úc Ðại Lợi.
- Chịu Chức Linh Mục ngày 3 tháng 12 năm 1989.
- 2008 tới 2011: Thành Viên Tổng Quyền Quốc Tế của Dòng Thánh Phanxicô OFM,
cư ngụ tại Nhà Tổng Quyền Roma.

Chúng con hân hoan kính chúc mừng Đức Tân Giám Mục Vincent.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đổ tràn muôn vàn hồng ân trên Đức Cha.

Trân trọng kính chúc,

Chủ tịch LĐCGVNHK