(Tiếp theo, số 7)

NHỮNG THỜI HIỆU ĐÁNG NHỚ CỦA CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

22. Thưa cha, xin cha cho chúng con biết về những thời hiệu được xem là quan trọng nhất của Công Đồng Vaticanô II để chúng con dễ nhớ và dễ mường tượng ra sự tiến triển của Công Đồng?

Đề nghị của các bạn thật chính đáng. Các bạn nên chú ý niên hiệu và sự kiện diễn ra nhé. Tổng cộng có 4 kỳ họp, nhưng trước đó đã có những khâu chuẩn bị rất kỹ:

22.1 Ngày 25.1.1959: Tại Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã loan báo cho các Hồng Y biết về ý định sẽ triệu tập Công Đồng.

22.2 Giai đoạn chuẩn bị:

- Từ 17.5.1959 đến ngày 29.6.1959 (Chuẩn bị xa): Ủy Ban Tiền chuẩn bị được thành lập; những lá thư xin góp ý được gửi đi khắp nơi; Thông điệp “Ad Petri cathedram” (Bên Tòa thánh Phêrô) được gửi đi để nói rõ về mục đich của Công Đồng.

- Từ 5.6.1960 đến 11.9.1962 (Chuẩn bị gần): 15 Ủy Ban và Văn phòng chuẩn bị cho Công Đồng được thành lập; Tông hiến Humanae Salutis (Ơn cứu độ con người) công bố (25.12.1961) quyết định triệu tập Công Đồng vào năm 1962; Ngày 2.2.1962 với Tự Sắc Concilium (Công Đồng) ấn định ngày 11.10.1962 là ngày khai mạc Công Đồng.

- Từ 11.10.1962 đến 8.12.1962: Kỳ họp đầu tiên của Công Đồng. Công Đồng thảo luận về Phụng vụ, Mạc Khải, Truyền thông xã hội, Hiệp nhất Kitô hữu và về Giáo Hội. Tuy nhiên, kỳ họp đầu tiên này không công bố bất cứ một văn kiện nào.

Các bạn biết đó, trong thời điểm này, một biến cố làm cho Hội Thánh mất mát và thương tiếc vô cùng: ngày 3.6.1963 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã từ trần. Song để bù đắp và tiếp nối công trình lớn của Công Đồng còn dở dang, Hội Thánh đã ngay lập tức bầu Đức Giáo Hoàng mới: ngày 21.6.1963, Đức Phaolô VI được bầu làm Giáo Hoàng. Ngài đã tiếp nối công việc bằng việc chủ trì cuộc họp thứ hai vào ngày 29.9.1963. Người ta bảo, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tiếp nối công trình của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII một cách xuất sắc, thậm chí còn hơn. Các bạn nên nhớ, đây là công trình của Chúa Thánh Thần, nên Ngài có cách của Ngài.

- Từ 29.9.1963 đến 4.12.1963: Kỳ họp thứ hai được diễn ra. Các chủ đề được thảo luận như: Giáo Hội, Giám Mục, Hiệp nhất. Kết thúc kỳ họp thứ hai này, Công Đồng đã công bố Hiến chế về Phụng Vụ thánh, Sắc lệnh về Truyền thông xã hội.

- Từ 14.9.1964 đến 21.11.1964: Kỳ họp thứ ba được nhóm họp. Công Đồng đã thảo luận rất nhiều vấn đề như Đức Maria, nhiệm vụ của các Giám Mục, tự do tôn giáo, người Do Thái, các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Mạc Khải, tông đồ giáo dân, linh mục, các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, Giáo Hội trong thế giới ngày nay, truyền giáo, tu sĩ, chủng viện, giáo dục Công Giáo, các Bí Tích. Trong ngày bế mạc, Công Đồng đã công bố Hiến chế về Giáo Hội, sắc lệnh về Hiệp Nhất, sắc lệnh về Công Giáo Đông Phương. Chính Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tuyên bố “Đức Maria là Mẹ của Giáo Hội”.

- Từ 14.9.1965 đến 8.12.1965: là thời điểm diễn tiến của kỳ họp cuối cùng của Công Đồng. Cũng trong thời điểm này, ngày 15.9.1965 Thượng Hội Đồng Giám Mục được thành lập với Tông hiến “Apostolica sollicitudo” (Sự chăm lo tông đồ).

Công Đồng đã thảo luận về các chủ đề như tự do tôn giáo, Giáo Hội trong thế giới ngày nay, truyền giáo, các linh mục.

Cuối cùng Công Đồng đã công bố Sắc lệnh về Nhiệm vụ Giám Mục, về canh tân thích nghi đời sống Dòng tu, đào tạo các linh mục; tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo, về liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Hiến chế về Mạc Khải, Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân, Sắc lệnh về Tự do tôn giáo, về linh mục, về Truyền giáo, Hiến chế về Giáo Hội trong thế giới ngày nay.

Ngày 8.12.1965, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã long trong đọc diễn văn bế mạc Công Đồng tại Quảng Trường thánh Phêrô.

Trong Khóa họp cuối cùng này, các bạn nên chú ý những điểm son, tinh thần mới của Công Đồng: Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã loan báo việc cải tổ Giáo Triều Vatican; Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Viện Phụ Athenagoras cùng ban bố một bản tuyên ngôn chung, hủy bỏ vạ tuyệt thông giữa Rôma và Constantinopla để chứng tỏ dấu hiệu của sự hiệp nhất Hội Thánh trong tương lai.

Nói chung, Công Đồng Vaticanô II đã thành công một cách mỹ mãn.

Chúng ta cùng nhau sốt sắng cầu nguyện cho Hội Thánh nhé.

(Còn tiếp)