PHÂN ƯU


Được tin
Nữ tu Mariann Nguyễn Thị Lành, OP
đã được Chúa gọi về vào ngày 08 tháng 08 năm 2009 tại Houston, Texas.
Hưởng thọ 60 tuổi với 37 năm Khấn Dòng.

Chương trình Cầu nguyện và Nghi lễ An táng
• Thứ Tư, Ngày 12 tháng 08, 2009 tại nhà quàn Geo. Lewis & Sons 1010 Bering Drive, Houston, Texas 77057. 7:30 tối - Giờ Cầu Nguyện
• Thứ Năm, Ngày 13 tháng 10, 2009 tại nhà quàn Geo. Lewis & Sons 1010 Bering Drive, Houston, Texas 77057. 7:30 tối - Giờ Cầu Nguyện
• Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 08, 2009
3:00 chiều Đón Linh cửu Chị Mariann về tu Viện Trụ Sở St. Catherine Convent 5250 Gasmer Dr. Houston, TX 77035.
7:00 tối Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Mariann Giờ Canh thức Cầu nguyện
• Thứ bảy, Ngày 15 tháng 08, 2009. 9:00 sáng Thánh lễ An Táng cho linh hồn Mariann
Nghi thức Tiễn Đưa tại Earthman Resthaven Cemetery 13102 North Freeway Houston, Texas 77060

Liên Đoàn chân thành phân ưu cùng DÒNG NỮ ĐA MINH VIỆT NAM, Houston, Texas và gia quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa cho linh hồn Sơ Mariann sớm được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

TM. Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đoàn CGVN/HK