Phân Ưu


Liên Đoàn được tin
Thân phụ của LM. Anrê Nguyễn Văn Chiến và LM. Phaolô Nguyễn Chung là
Ông cố Phaolô Nguyễn Văn Độ
đã qua đời tại Huế, Việt Nam vào ngày 7/6/09 vừa qua.

Thánh lễ An Táng sẽ cử hành vào ngày Thứ Bảy, 13/6/09
tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam
do Đức TGM Stephanô Nguyễn Như Thể chủ tế.

Ông cố Phaolô có 11 người con, trong số 11 đó có 2 linh mục và 2 nữ tu.
Một người con đã chết và bà Cố cũng đã qua đời cách đây 6 năm.

Liên Đoàn xin chân thành phân ưu cùng hai Cha và gia quyến,
và xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phaolô được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

TM. Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đoàn
Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN HK