CHÚC MỪNG


Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ hợp cùng Tỉnh dòng Đức Mẹ Lên Trời, Missouri, USA
Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Đồng Công
chúc mừng các tu sĩ khấn dòng ngày 30 tháng 5 Năm 2009:

Khấn Lần đầu
Br. Phanxico Assisi Maria Trần Thanh Duy, CMC
Br. Mattheu Maria Lê Tuấn Frank, CMC
Br. Anrê Maria Nguyễn Quốc Việt, CMC

Khấn 1 Năm
Br. Giosaphat Maria Đỗ Cường Phong, CMC
Br. Sylveste Maria Lư Thượng Điền, CMC
Br. Gieronimo Maria Nguyễn Đức Tuệ, CMC
Br. Phaolo Miki Maria Trần An Định, CMC

Khấn 3 Năm
Br. Stanislao Maria Nguyễn Ân Phúc, CMC
Br. Barnabe Maria Nguyễn Khải Hiệp, CMC

Chúc mừng các Thầy thuộc Tỉnh dòng Đức Mẹ Lên Trời, Missouri, USA
được thụ phong Linh mục do tay Đức Cha James Vann Johnston, ngày 6 tháng 6 năm 2009:

Thầy Dominico M. Trần Trung Chánh, CMC
Thầy Marco M. Lê Tiến Hóa, CMC
Thầy Phillipe M. Đỗ Thanh Cao, CMC

Thay mặt Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ
Chủ tịch Liên Đoàn