Ngày 7 tháng 4, 2008

Thông Báo Bổ Nhiệm

Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, O.P.
Tân Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Linh Mục & Nam Tu Sĩ kiêm
Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ

Chiếu theo Nội Quy hiện hành cho phép, và xét theo nhu cầu nhân sự và sinh hoạt của Cộng Đồng Linh Mục & Nam Tu Sĩ và của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Linh Mục Chủ Tịch Liên Đoàn trân trọng thông báo với sự chấp thuận của đương sự, việc bổ nhiệm

Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, O.P., vào chức vụ Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Linh Mục & Nam Tu Sĩ. Trong chức vụ này, Cha cũng là Đệ Nhất Phó Chủ Tịch

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay.

Cha Nguyễn Đức Vượng thuộc dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, sinh ngày 24 tháng 12, 1958 tại Sài Gòn. Thụ phong Linh Mục vào năm 2000, hiện là Chánh Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Virginia. Cha đang phục vụ trong Ban Phục Vụ Lãnh Đạo Liên Đoàn với tư cách là Trưởng Ban Thánh Nhạc, và là Trưởng Ban Tổ Chức Hành Hương Mẹ La Vang 2008, tổ chức vào ngày 19-21 tháng 6, 2008 tại Thủ Đô Washington, Hoa Kỳ.

Trong trường hợp Chủ Tịch Liên Đoàn không có thể tiếp tục đảm đương nhiệm vụ vì bất cứ hoàn cảnh hay lý do nào khi chưa hết nhiệm kỳ, Cha Vượng cũng đồng ý sẽ tự động thay thế làm Chủ Tịch Cộng Đồng Linh Mục & Nam Tu Sĩ và Chủ Tịch Liên Đoàn cho đến hết nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 10, 2011 để tránh những xáo trộn trong sinh hoạt và tổ chức bầu cử. Sau đó các Ban Chấp Hành của Cộng Đồng Linh Mục, Phó Tế, Nam Nữ Tu Sĩ khấn trọn sẽ tổ chức bầu lại.

Xin Thánh Thần Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang, phù trợ cho Cha trong những ngày tháng sắp tới, để cùng với mọi thành viên của Liên Đoàn xây dựng một tập thể yêu thương, thánh thiện và hiệp nhất. Rất chân thành cám ơn sự dấn thân của Cha trong cương vị mới.

Kính báo,

LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ Tịch

Bản sao kính gởi:
- Toàn thể thành viên Ban Phục Vụ Liên Đoàn
- Linh Mục Nguyễn Đức Vượng, O.P.
- lưu làm hồ sơ.