Thánh Giá dựng lên rồi!
Dậy mà đi, Dân Chúa ơi!


Dân Chúa đẩy tung cổng “Toà Khâm”
Tiếng reo vang dội tưạ sét gầm.
Giống hệt Paris ngày khởi nghiã,
Phá Ngục Bastilles chốn giam cầm!

Thánh Giá uy nghi đã dựng cao,
Ngay cưả Toà Khâm, giưã lối vào
Khiến lòng Dân Chúa thêm kiên vững,
Tin tuởng quyền năng tự Trời Cao.

Đừng ghép “cuồng tín” cho dân tôi.
Dân tôi nhẫn nhục tự lâu rồi:
Mấy phen giết chóc và đầy ải,
Rẻ khinh, kỳ thị chẳng hề ngơi.

Công giáo là dân dưới hạng nhì,
Bị nhìn với con mắt hoài nghi,
Chỉ người tham lợi mà bỏ Chúa
Mới được Đảng cho một chức gì.

Tài sản nhà thờ “mượn” bao năm,
Đo đạc, bán, thuê cứ ngấm ngầm,
Tiền túi chia nhau tiêu như nước,
Bị đòi lại giả điếc cùng câm!

Vùng quê Dân Chúa bị đạp chà,
H-Mông công giáo tại Sơn La,
Bỏ nhà, bỏ bản vì cấm cách,
Trốn vào giữ đạo tận rừng xa!

Xin trả tự do cho dân tôi,
Nhân quyền, nhân phẩm, trọn quyền người.
Tự Do Tôn Giáo cho cả nước,
Cho mọi con dân cuả Phật, Trời!

Nay giờ đã điểm Dân Chúa ơi!
Đứng dậy mà đi, khóc đủ rồi!
Dậy đi, thắp nến và cầu nguyện,
Đẩy lui bóng tối, dựng đời tươi!

Boston, ngày 25 tháng 1 năm 2008