Bổ nhiệm và Thuyên chuyển Linh mục tại GP Nha Trang

Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh đã bổ nhiệm các linh mục chịu chức ngày 5/6 vừa qua đến các giáo xứ sau đây:

1. Giáo Hạt Ninh Thuận:

- Cha Phaolô Nguyễn Văn Dàng, phó xứ Phước Thiện

- Cha Antôn Nguyễn Thanh Lâm, phó xứ Song Mỹ

- Cha Gioan Baotixita Dương Quỳnh Lưu, phó xứ Gò Đền

- Cha Giacôbê Trần Trường Sơn, phó xứ Tấn Tài

- Cha Đôminicô Nguyễn Văn Nhứt, phó xứ Mỹ Đức

2. Giáo hạt Cam Ranh:

- Cha Giuse Nguyễn Thành Khải, phó xứ Ba Ngòi

- Cha Phêrô Nguyễn Thiên Tân, phó xứ Xuân Ninh

- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thanh Toàn, phó xứ Tân Bình

3. Giáo hạt Nha Trang (vùng Ninh Hòa-Vạn Ninh)

- Cha Philipphê Nguyễn Văn Tin, phó xứ Diêm Diền.

Ngoài ra, Đức Cha cũng thuyên chuyển:

- Cha Phaolô Cao Hoà Vinh, cha phó Giáo xứ Song Mỹ (2005-2007), về làm phó xứ Gò Sạn.