NGÕ VÀO TỪ ĐƯỜNG (The Path to Temple)

Ảnh của Nguyễn Anh Dzũng, Fremont, Ca. USA

Này trần tục hãy đứng ngoài giây lát

Tham sân si thôi cũng tạm xa.

 Trước cổng chùa ta thấy ta siêu thoát

Mùi từ bi thoang thoảng chốn Ta Bà  

(trích bài thơ Trước Cổng Chùa của Bùi Vĩnh Hưng)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền