GIU-ĐA MƯU PHẢN

Ngờ đâu tên khốn Giu-đa,
Lòng tham nuôi mộng gian tà bất lương.
Ma dẫn lối, quỉ đưa đường (Kiều)

6620. Vào dinh thượng phẩm tìm phương hoạnh tài.
Hội đồng tinh mắt thính tai,
Thấy người lạ, khép vòng đai hỏi dồn :
”Thằng nào bộ tịch ác ôn ?
Đi đâu lấp ló khôn hồn xưng ngay.
Giu-đa mặt dạn mày dày,
Chào thưa nham nhở vòng tay đứng trình :
Tớ là quỉ sứ hiện hình,
Đến từ hỏa ngục điều đình việc riêng.
Hội đồng tưởng hắn xỏ xiên

6630. Đập bàn thét mắng : “Thằng điên muốn gì ?”
Giu-đa mất hết lương tri,
Cười lên hăng hắc gan lì thưa ngay :
”Không nên bắt nạt thằng nầy,
Quí ngài đang muốn ra tay diệt thù ?
Tớ là môn đệ Giê-su,
Đến đây có chút công phu góp vào.
Hội đồng lo sợ xôn xao,
Ruột gan như bị hắn cào tươm ra.
Bỗng nghe thượng phẩm Cai-pha

6640. Ôn tồn đánh tiếng dò la hỏi rằng :
”Thế còn gì quí cho bằng,
Chẳng hay bạn có tài năng gì nào ?”
Phóng lao buộc phải theo lao,
Hắn vờ trịnh trọng thì thào mấy câu :
”Đã từng sát cánh bấy lâu,
Tớ biết Ông ấy ở đâu, làm gì.
Quí ngài cho tớ cái chi ?
Tớ làm chỉ điểm đưa đi bắt Người.
Được lời họ phá lên cười :

6650. “Bùa nào ấn nấy đáng đời nhà bay !
Rõ ra cái mặt thằng nầy
Là quân bán Chúa buôn Thầy kiếm cơm.
Dù sao thuyền đã trương buồm,
Ra khơi gặp được ngọn nồm càng nhanh.
Họ liền tỏ ý tán thành,
Có tay trong giúp tiến hành thêm may.
”Chúng tao dứt giá cho mày :
Ba mươi đồng bạc đem xoay kiếm lời.
Nếu không liệu việc kịp thời,

6660. Coi chừng cái mạng đi đời nhà ma.
Giu-đa nhận bạc đi ra,
Vừa mừng vừa sợ bôn ba trở về.
Lâm râm lập một lời thề :
Bề nào thôi cũng liệu bề cho xong.