4. Đạo lý của Đức Chúa Giê-su vượt qua tất cả các đạo lý của thánh nhân, trong nó ẩn tàng “man-na”, duy nhất chỉ những người có tinh thần của Đức Chúa Giê-su mới có thể tìm được.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info