Cha Lêô Lê Trung Nghĩa - Một Bề Trên Hiền Lành Và Chịu Nhiều Đau Khổ (1926-2021)

Cha Lê Trung Nghĩa, Léon.jpg' class='img-fluid mw-100'>