18. Người vong ân bội nghĩa ạ, khi Thiên Chúa ở với ngươi thì ngươi cảm thấy vui vẻ, vậy thì tại sao người vẫn nhẫn tâm đắc tội với Ngài?”

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info