30. Nếu con người tận tâm với mình, thành thực thống hối, bất luận là lúc nào, hoặc là được tha tội, hoặc là cầu ơn, đều có thể đến trước tòa Thiên Chúa.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info