CON ĐƯỜNG HOA

Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)Đường đời nhiều khúc gian nan

Nhưng không có thiếu đường hoa rộn ràng

Phó trong tay Chúa mọi đàng.

(bt)